Kultur spiser strategi til frokost!

Slik skaper du vekstkulturen som gir deg bedre ytelse og økt innsats. Athina gir deg rådene for å komme i gang.

Adaptik
Adaptik
post@adapitk.no
Athina Skarnes, kundekonsulent i Adaptik

Athina Skarnes, kundekonsulent i Adaptik - gir deg de beste rådene på hvordan du kan få etablert vekstkulturen i din organisasjon.

Slik skaper du vekstkultur

Mange ansatte har helt sikkert på et eller annet tidspunkt befunnet seg i en organisasjon hvor det skjer lite og lederskap ikke har noen ambisjoner eller peiling på hva som foregår. I andre virksomheter har ledelsen store planer for ekspansjon, men ansattes mangel på motivasjon og vekstkultur gjør planene om vekst vanskelige å gjennomføre. Når man har ledelsen over sitt eget team har man mer kontroll over situasjonen, men også mer ansvar. Det kan være utfordrende, men så lenge man fortsetter å lære mer hver dag er ingenting umulig.

Noen sliter med å finne ut hvor de skal starte for å skape en vekstkultur i selskapet. Et godt sted å starte er alltid å utvikle relasjoner med nøkkelpersoner i hele virksomheten, dette vil uten tvil lønne seg senere.

Relativt raskt vil man kunne oppdage dysfunksjonell atferd i de forskjellige divisjonene og lagene. Mens virksomheten gjerne er stolte av å fremme det de anser som en arbeidskultur med høy ytelse, er ofte det man faktisk er vitne til ekstremt usunn og forstyrrende konkurranse - team som undergraver hverandre for å få seg til å se bedre ut, detaljstyring og overdreven medarbeiderovervåking for å drive effektivitet, og til og med fullverdig medarbeiderutnyttelse for å oppnå mål for enhver pris. Alt dette blir noen ganger gjort for å skaffe ønskede resultater, men etter hvert som ytelsen faller, legger ledelsen veldig ofte skylden på de "late" og "uengasjerte" ansatte, og det blir en ganske forutsigbar nedadgående spiral.

Til tross for organisasjonens intensjoner om å drive høyere ytelse og resultater (som er et godt mål), var det ledelsen faktisk skapte en fryktbasert kultur som førte til proteksjonisme, lavere risikotaking og mindre innovasjon, ansatte ble fortere utbrenthet og omsetning falt, og til slutt viste dette seg i form av dårligere ytelse. Dette skrekkeksempelet er kanskje en overdrivelse av det man finner i en gjennomsnittlig bedrift, men konseptene kan gjenkjennes i de aller fleste bedrifter. Heldigvis er det mulig å unngå denne skjebnen gjennom en sunn vekstkultur.

Begynn med en vekstkultur, ikke en prestasjonskultur

Å bygge en kultur med fokus på ytelse er kanskje ikke er den beste, sunneste eller mest bærekraftige måten å fremme resultater på. I stedet kan det være mer effektivt å fokusere på å skape en vekstkultur. De fire organisatoriske elementene som kreves for å utvikle en vekstkultur som gir resultater er et trygt miljø, kontinuerlig læring, håndterbare eksperimenter og kontinuerlige tilbakemeldinger. Med andre ord bør målet være en organisasjon som belønner en passende mengde risikotakning for å drive innovasjon, og en der alle alltid trener og lærer av hverandre.

7.jpg

Suksesshistoriene

Det de mest vellykkede organisasjonslederne lenge har forstått, er at det å fokusere på ytelse først ofte resulterer i at ansatte føler seg overveldet, ikke støttet, og i noen tilfeller føler de seg faktisk utnyttet. Dette fører igjen til dårligere individuelle, team- og organisasjonsresultater, ikke bedre. Selv om prestasjonsbasert press kan gi noen bedre resultater på kort sikt er disse fryktbaserte kortsiktige utbruddene av økt produktivitet ikke bærekraftige, og over tid vil ansatte koble seg ut og ytelsen vil avta.

På den andre siden, når ledere hjelper sine ansatte til å føle seg støttet og bemyndiget og gir dem ressursene de trenger for å lykkes, med fokus først på vekst og kontinuerlig læring, vil ansatte benytte seg av sine iboende motivasjoner, finne mer mening og formål i sitt arbeid, være mer engasjert og mer forpliktet til organisasjonen, og ha høyere sannsynlighet for å trives over tid og produsere eksepsjonelle resultater.

Led med en veksttankegang

Viktigheten av å lede med en veksttankegang kan ikke undervurderes. Når vi tar i bruk en veksttankegang i vår egen lederstil og konsekvent modellerer en veksttilnærming når vi jobber med våre ansatte, kan vi skape et trygt sted for alle å avsløre og løse sine sårbarheter. Tross alt har vi alle hull i vår forståelse, ferdigheter og evner. Noen ganger adresserer vi ikke åpent disse hullene på jobben hvis vi er redd for å bli "avslørt" eller utsatt. Dette kan føre til mange usunne atferd på arbeidsplassen, for eksempel informasjons hamstring eller dysfunksjonell konkurranse, noe som til slutt undergraver organisatorisk ytelse. Men med en veksttilnærming, konsekvent modellert av organisatorisk ledelse, begynner vi å se våre hull og begrensninger som utviklingsmuligheter, i stedet for hindringer som skal unngås. Når vi tar tak i disse områdene, samarbeider på tvers av funksjonelle siloer og ser vårt arbeid som iterativ eksperimentering for å lære og vokse videre, vil vi samlet drive større, mer bærekraftig personlig og organisatorisk suksess.

Med en vekstpartner i form av en tredjepart som Adaptik kan dette ønske om å oppnå mer gjøres om til en konkret plan og føre til suksessfull ekspansjon til nye markeder eller til og med oppkjøp eller fusjoner. Vekstkulturen er utrolig mye sterkere når den kombineres med en solid vekststrategi.

Husk de fire elementene

Selv om det kanskje er kontraintuitivt, er det å skape en vekstkultur først nøkkelen til å hjelpe våre ansatte med å maksimere sitt ytelsespotensial. Vi må skape en kultur der våre ansatte føler det er trygt å være sårbar og ta passende risikoer. Der alle er forpliktet til kontinuerlig læring og personlig utvikling og teamutvikling. Der vi regelmessig eksperimenterer, faller fremover og reiser oss igjen. Og der kontinuerlige tilbakemeldinger er innebygd i hele organisasjonen, og forsterker den kontinuerlige lærings- og vekstkultur.

Når bedriftsledere fokuserer på disse fire elementene, kombinert med en forpliktelse til å gå foran som et forbilde med sin veksttankegang, vil ansatte trives, og virksomheten vil utvikle en bærekraftig vekstkultur som vil føre til langt større innovasjon, ytelse og resultater enn det man noen gang vil kunne håpe å oppnå ved bare å fokusere på ytelse og resultater alene.